Traditional

過昭君村 村在歸州東北四十裏。

靈珠產無種,彩雲出無根。
亦如彼姝子,生此遐陋村。
至麗物難掩,遽選入君門。
獨美眾所嫉,終棄於塞垣。
唯此希代色,豈無一顧恩?
事排勢須去,不得由至尊。
白黑既可變,丹青何足論?
竟埋岱北骨,不返巴東魂。
慘淡晚雲水,依稀舊鄉園。
妍姿化已久,但有村名存。
村中有遺老,指點為我言。
不取往者戒,恐貽來者冤。
至今村女面,燒灼成瘢痕。

Simplified

过昭君村 村在归州东北四十里。

灵珠产无种,彩云出无根。
亦如彼姝子,生此遐陋村。
至丽物难掩,遽选入君门。
独美众所嫉,终弃于塞垣。
唯此希代色,岂无一顾恩?
事排势须去,不得由至尊。
白黑既可变,丹青何足论?
竟埋岱北骨,不返巴东魂。
惨澹晚云水,依稀旧乡园。
妍姿化已久,但有村名存。
村中有遗老,指点为我言。
不取往者戒,恐贻来者冤。
至今村女面,烧灼成瘢痕。

Pronunciation

guò zhāo jūn cūn cūn zài guī zhōu dōng běi sì shí lǐ 。

líng zhū chǎn wú zhǒng , cǎi yún chū wú gēn 。
yì rú bǐ shū zǐ , shēng cǐ xiá lòu cūn 。
zhì lì wù nán yǎn , jù xuǎn rù jūn mén 。
dú měi zhòng suǒ jī , zhōng qì yú sāi yuán 。
wéi cǐ xī dài sè , qǐ wú yī gù ēn ?
shì pái shì xū qù , bù dé yóu zhì zūn 。
bái hēi jì kě biàn , dān qīng hé zú lùn ?
jìng mái dài běi gǔ , bù fǎn bā dōng hún 。
cǎn dàn wǎn yún shuǐ , yī xī jiù xiāng yuán 。
yán zī huà yǐ jiǔ , dàn yǒu cūn míng cún 。
cūn zhōng yǒu yí lǎo , zhǐ diǎn wéi wǒ yán 。
bù qǔ wǎng zhě jiè , kǒng yí lái zhě yuān 。
zhì jīn cūn nǚ miàn , shāo zhuó chéng bān hén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.