Traditional

過李將軍南鄭林園觀妓

郊原風日好,百舌弄何頻。
小婦秦家女,將軍天上人。
鴉歸長郭暮,草映大堤春。
客散垂楊下,通橋車馬塵。

Simplified

过李将军南郑林园观妓

郊原风日好,百舌弄何频。
小妇秦家女,将军天上人。
鸦归长郭暮,草映大堤春。
客散垂杨下,通桥车马尘。

Pronunciation

guò lǐ jiāng jūn nán zhèng lín yuán guān jì

jiāo yuán fēng rì hǎo , bǎi shé nòng hé pín 。
xiǎo fù qín jiā nǚ , jiāng jūn tiān shàng rén 。
yā guī cháng guō mù , cǎo yìng dà dī chūn 。
kè sàn chuí yáng xià , tōng qiáo chē mǎ chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.