Traditional

過李生

蘋小蒲葉短,南湖春水生。
子近湖邊住,靜境稱高情。
我為郡司馬,散拙無所營。
使君知性野,衙退任閑行。
行攜小榼出,逢花輒獨傾。
半酣到子舍,下馬扣柴荊。
何以引我步,繞籬竹萬莖。
何以醒我酒,吳音吟一聲。
須臾進野飯,飯稻茹芹英。
白甌青竹箸,儉潔無膻腥。
欲去復裴回,夕鴉已飛鳴。
何當重遊此,待君湖水平。

Simplified

过李生

蘋小蒲叶短,南湖春水生。
子近湖边住,静境称高情。
我为郡司马,散拙无所营。
使君知性野,衙退任闲行。
行携小榼出,逢花辄独倾。
半酣到子舍,下马扣柴荆。
何以引我步,绕篱竹万茎。
何以醒我酒,吴音吟一声。
须臾进野饭,饭稻茹芹英。
白瓯青竹箸,俭洁无膻腥。
欲去复裴回,夕鸦已飞鸣。
何当重游此,待君湖水平。

Pronunciation

guò lǐ shēng

pín xiǎo pú yè duǎn , nán hú chūn shuǐ shēng 。
zǐ jìn hú biān zhù , jìng jìng chēng gāo qíng 。
wǒ wéi jùn sī mǎ , sàn zhuō wú suǒ yíng 。
shǐ jūn zhī xìng yě , yá tuì rèn xián xíng 。
xíng xié xiǎo kē chū , féng huā zhé dú qīng 。
bàn hān dào zǐ shè , xià mǎ kòu chái jīng 。
hé yǐ yǐn wǒ bù , rào lí zhú wàn jīng 。
hé yǐ xǐng wǒ jiǔ , wú yīn yín yī shēng 。
xū yú jìn yě fàn , fàn dào rú qín yīng 。
bái ōu qīng zhú zhù , jiǎn jié wú shān xīng 。
yù qù fù péi huí , xī yā yǐ fēi míng 。
hé dāng zhòng yóu cǐ , dài jūn hú shuǐ píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.