Traditional

過林黃中食柑子有感學宛陵先生體

博士得黃柑,甚愛不忍擘,持獻太夫人,遠附海上舶。
故山饒氛霧,可使酒杯窄,豈無荔枝好,饜飫恐不摘。
相去三千裏,無異娛旁側,乃知母子意,更遠未嘗隔。
我昨往見君,從容弄書冊,藥分臘劑香,茶泛春芽白。
主意顧未厭,筐筥自搜索,敢謂甘旨余,亦及此下客。
霜包才三四,氣可壓千百;重是慈孝物,不敢吐其核。
甘寒雖遶齒,悲感已橫臆;半生無歡娛,初不為湮厄。

Simplified

过林黄中食柑子有感学宛陵先生体

博士得黄柑,甚爱不忍擘,持献太夫人,远附海上舶。
故山饶氛雾,可使酒杯窄,岂无荔枝好,餍饫恐不摘。
相去三千里,无异娱旁侧,乃知母子意,更远未尝隔。
我昨往见君,从容弄书册,药分腊剂香,茶泛春芽白。
主意顾未厌,筐筥自搜索,敢谓甘旨余,亦及此下客。
霜包才三四,气可压千百;重是慈孝物,不敢吐其核。
甘寒虽遶齿,悲感已横臆;半生无欢娱,初不为湮厄。

Pronunciation

guò lín huáng zhōng shí gān zǐ yǒu gǎn xué wǎn líng xiān shēng tǐ

bó shì dé huáng gān , shèn ài bù rěn bò , chí xiàn tài fū rén , yuǎn fù hǎi shàng bó 。
gù shān ráo fēn wù , kě shǐ jiǔ bēi zhǎi , qǐ wú lì zhī hǎo , yàn yù kǒng bù zhāi 。
xiāng qù sān qiān lǐ , wú yì yú páng cè , nǎi zhī mǔ zǐ yì , gēng yuǎn wèi cháng gé 。
wǒ zuó wǎng jiàn jūn , cóng róng nòng shū cè , yào fēn xī jì xiāng , chá fàn chūn yá bái 。
zhǔ yì gù wèi yàn , kuāng jǔ zì sōu suǒ , gǎn wèi gān zhǐ yú , yì jí cǐ xià kè 。
shuāng bāo cái sān sì , qì kě yā qiān bǎi û zhòng shì cí xiào wù , bù gǎn tǔ qí hé 。
gān hán suī rào chǐ , bēi gǎn yǐ héng yì û bàn shēng wú huān yú , chū bù wéi yān è 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.