Traditional

過漢南城嘆古墳

舊國多陵墓,荒涼無歲年。
洶湧蔽平岡,汨若波濤連。
上世千金字,潛臥九重泉。
松柏剪無餘,碑記滅罔傳。
葬於不毛地,鹹謂楚先賢。
事盡情可識,使人心悵然。

Simplified

过汉南城叹古坟

旧国多陵墓,荒凉无岁年。
汹涌蔽平冈,汨若波涛连。
上世千金字,潜卧九重泉。
松柏剪无馀,碑记灭罔传。
葬于不毛地,咸谓楚先贤。
事尽情可识,使人心怅然。

Pronunciation

guò hàn nán chéng tàn gǔ fén

jiù guó duō líng mù , huāng liáng wú suì nián 。
xiōng yǒng bì píng gāng , mì ruò bō tāo lián 。
shàng shì qiān jīn zì , qián wò jiǔ zhòng quán 。
sōng bǎi jiǎn wú yú , bēi jì miè wǎng chuán 。
zàng yú bù máo dì , xián wèi chǔ xiān xián 。
shì jìn qíng kě shí , shǐ rén xīn chàng rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.