Traditional

過玉山辱芮國器檢詳留語甚勤因寄此詩兼呈韓

遼東歸老白襦裙,名字何堪遺世聞。
便謂輿公長契闊,不知留語故殷懃。
詩章有便猶應寄,祿米無多切莫分。
倘見右司煩說似,每因風月愴離群。

Simplified

过玉山辱芮国器检详留语甚勤因寄此诗兼呈韩

辽东归老白襦裙,名字何堪遗世闻。
便谓舆公长契阔,不知留语故殷懃。
诗章有便犹应寄,禄米无多切莫分。
倘见右司烦说似,每因风月怆离群。

Pronunciation

guò yù shān rǔ ruì guó qì jiǎn xiáng liú yǔ shèn qín yīn jì cǐ shī jiān chéng hán

liáo dōng guī lǎo bái rú qún , míng zì hé kān yí shì wén 。
biàn wèi yú gōng cháng qì kuò , bù zhī liú yǔ gù yīn qín 。
shī zhāng yǒu biàn yóu yīng jì , lù mǐ wú duō qiē mò fēn 。
tǎng jiàn yòu sī fán shuō sì , měi yīn fēng yuè chuàng lí qún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.