Traditional

過裴令公宅二絕句

風吹楊柳出墻枝,憶得同歡共醉時。
每到集賢坊地過,不曾一度不低眉。

梁王舊館雪濛濛,愁殺鄒枚二老翁。
[此句兼屬夢得。
]假使明朝深一尺,亦無人到兔園中。

Simplified

过裴令公宅二绝句

风吹杨柳出墙枝,忆得同欢共醉时。
每到集贤坊地过,不曾一度不低眉。

梁王旧馆雪濛濛,愁杀邹枚二老翁。
[此句兼属梦得。
]假使明朝深一尺,亦无人到兔园中。

Pronunciation

guò péi líng gōng zhái èr jué jù

fēng chuī yáng liǔ chū qiáng zhī , yì dé tóng huān gòng zuì shí 。
měi dào jí xián fāng dì guò , bù zēng yī dù bù dī méi 。

liáng wáng jiù guǎn xuě méng méng , chóu shā zōu méi èr lǎo wēng 。
[ cǐ jù jiān shǔ mèng dé 。
] jiǎ shǐ míng zhāo shēn yī chǐ , yì wú rén dào tù yuán zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.