Traditional

過鄰曲

黃雲卷盡綠針齊,夏木陰陰滿古堤。
耆老往來無負戴,比鄰問道有提攜。
暑天漸近便餐酪,吳俗相傳尚鱠齏。
共喜豐年多樂事,扶歸先判醉如泥。

Simplified

过邻曲

黄云卷尽绿针齐,夏木阴阴满古堤。
耆老往来无负戴,比邻问道有提携。
暑天渐近便餐酪,吴俗相传尚鱠齑。
共喜丰年多乐事,扶归先判醉如泥。

Pronunciation

guò lín qū

huáng yún juàn jìn lǜ zhēn qí , xià mù yīn yīn mǎn gǔ dī 。
qí lǎo wǎng lái wú fù dài , bǐ lín wèn dào yǒu tí xié 。
shǔ tiān jiàn jìn biàn cān lào , wú sú xiāng chuán shàng kuài jī 。
gòng xǐ fēng nián duō lè shì , fú guī xiān pàn zuì rú ní 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.