Traditional

過顏處士墓

向墳道徑沒荒榛,滿室詩書積暗塵。
長夜肯教黃壤曉?
悲風不許白楊春。
簞瓢顏子生仍促,布被黔婁死更貧。
未會悠悠上天意,惜將富壽與何人?

Simplified

过颜处士墓

向坟道径没荒榛,满室诗书积暗尘。
长夜肯教黄壤晓?
悲风不许白杨春。
箪瓢颜子生仍促,布被黔娄死更贫。
未会悠悠上天意,惜将富寿与何人?

Pronunciation

guò yán chǔ shì mù

xiàng fén dào jìng méi huāng zhēn , mǎn shì shī shū jī àn chén 。
cháng yè kěn jiào huáng rǎng xiǎo ?
bēi fēng bù xǔ bái yáng chūn 。
dān piáo yán zǐ shēng réng cù , bù bèi qián lóu sǐ gēng pín 。
wèi huì yōu yōu shàng tiān yì , xī jiāng fù shòu yǔ hé rén ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.