Traditional

迎春東郊

顓頊時初謝,句芒令復陳。
飛灰將應節,賓日已知春。
考歷明三統,迎祥受萬人。
衣冠宵執玉,壇墠曉清塵。
肅穆來東道,回環拱北辰。
仗前花待發,旂處柳疑新。
雲斂黃山際,冰開素浐濱。
聖朝多慶賞,希為薦沈淪。

Simplified

迎春东郊

颛顼时初谢,句芒令复陈。
飞灰将应节,宾日已知春。
考历明三统,迎祥受万人。
衣冠宵执玉,坛墠晓清尘。
肃穆来东道,回环拱北辰。
仗前花待发,旂处柳疑新。
云敛黄山际,冰开素浐滨。
圣朝多庆赏,希为荐沈沦。

Pronunciation

yíng chūn dōng jiāo

zhuān xù shí chū xiè , jù máng líng fù chén 。
fēi huī jiāng yīng jié , bīn rì yǐ zhī chūn 。
kǎo lì míng sān tǒng , yíng xiáng shòu wàn rén 。
yī guān xiāo zhí yù , tán shàn xiǎo qīng chén 。
sù mù lái dōng dào , huí huán gǒng běi chén 。
zhàng qián huā dài fā , qí chǔ liǔ yí xīn 。
yún liǎn huáng shān jì , bīng kāi sù chǎn bīn 。
shèng zhāo duō qìng shǎng , xī wéi jiàn shěn lún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.