Traditional

近見慕巢尚書詩中屢有嘆老思退之意,又於洛

近見詩中嘆白發,遙知閫外憶東都。
煙霞偷眼窺來久,富貴粘身擺得無。
新置林園猶濩落,未終婚嫁且踟躕。
應須待到懸車歲,然後東歸伴老夫。

Simplified

近见慕巢尚书诗中屡有叹老思退之意,又于洛

近见诗中叹白发,遥知阃外忆东都。
烟霞偷眼窥来久,富贵粘身摆得无。
新置林园犹濩落,未终婚嫁且踟蹰。
应须待到悬车岁,然后东归伴老夫。

Pronunciation

jìn jiàn mù cháo shàng shū shī zhōng lǚ yǒu tàn lǎo sī tuì zhī yì , yòu yú luò

jìn jiàn shī zhōng tàn bái fā , yáo zhī kǔn wài yì dōng dū 。
yān xiá tōu yǎn kuī lái jiǔ , fù guì zhān shēn bǎi dé wú 。
xīn zhì lín yuán yóu huò luò , wèi zhōng hūn jià qiě chí chú 。
yīng xū dài dào xuán chē suì , rán hòu dōng guī bàn lǎo fū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.