Traditional

還宮樂

喜賀我皇,有感蓬萊,盡降神仙。
到乘鸞駕鶴禦樓前。
來獻長壽仙丹。
玉殿階前排筵會,今宵秋日到神仙。
笙歌寥亮呈玉庭,為報聖壽萬年。

Simplified

还宫乐

喜贺我皇,有感蓬莱,尽降神仙。
到乘鸾驾鹤御楼前。
来献长寿仙丹。
玉殿阶前排筵会,今宵秋日到神仙。
笙歌寥亮呈玉庭,为报圣寿万年。

Pronunciation

huán gōng lè

xǐ hè wǒ huáng , yǒu gǎn péng lái , jìn jiàng shén xiān 。
dào chéng luán jià hè yù lóu qián 。
lái xiàn cháng shòu xiān dān 。
yù diàn jiē qián pái yán huì , jīn xiāo qiū rì dào shén xiān 。
shēng gē liáo liàng chéng yù tíng , wéi bào shèng shòu wàn nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.