Traditional

還李十一馬

傳語李君勞寄馬,病來唯著杖扶身。
縱擬強騎無出處,卻將牽與趁朝人。

Simplified

还李十一马

传语李君劳寄马,病来唯着杖扶身。
纵拟强骑无出处,却将牵与趁朝人。

Pronunciation

huán lǐ shí yī mǎ

chuán yǔ lǐ jūn láo jì mǎ , bìng lái wéi zhuó zhàng fú shēn 。
zòng nǐ qiáng qí wú chū chǔ , què jiāng qiān yǔ chèn zhāo rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.