Traditional

還至端州驛前與高六別處

舊館分江日,淒然望落暉。
相逢傳旅食,臨別換征衣。
昔記山川是,今傷人代非。
往來皆此路,生死不同歸。

Simplified

还至端州驿前与高六别处

旧馆分江日,凄然望落晖。
相逢传旅食,临别换征衣。
昔记山川是,今伤人代非。
往来皆此路,生死不同归。

Pronunciation

huán zhì duān zhōu yì qián yǔ gāo liù bié chǔ

jiù guǎn fēn jiāng rì , qī rán wàng luò huī 。
xiāng féng chuán lǚ shí , lín bié huàn zhēng yī 。
xī jì shān chuān shì , jīn shāng rén dài fēi 。
wǎng lái jiē cǐ lù , shēng sǐ bù tóng guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.