Traditional

連夕熟睡戲書

投幘塵機息,捐書困味長。
早眠猶有日,晚起已無霜。
蝶入三更枕,龜榰八尺床。
昏昏君莫笑,差勝醉為鄉。

Simplified

连夕熟睡戏书

投帻尘机息,捐书困味长。
早眠犹有日,晚起已无霜。
蝶入三更枕,龟榰八尺床。
昏昏君莫笑,差胜醉为乡。

Pronunciation

lián xī shú shuì xì shū

tóu zé chén jī xī , juān shū kùn wèi cháng 。
zǎo mián yóu yǒu rì , wǎn qǐ yǐ wú shuāng 。
dié rù sān gēng zhěn , guī zhī bā chǐ chuáng 。
hūn hūn jūn mò xiào , chà shèng zuì wéi xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.