Traditional

連日作陰頗有雨雪意

十分歷日過八九,徂歲迫人殊可驚。
霜木蕭蕭臨古道,雪雲慘慘冒高城。
山頭噤雀無生意,水面饑鳶有墮聲。
剩壓新醅供旨蓄,從今次第問春耕。

Simplified

连日作阴颇有雨雪意

十分历日过八九,徂岁迫人殊可惊。
霜木萧萧临古道,雪云惨惨冒高城。
山头噤雀无生意,水面饥鸢有堕声。
剩压新醅供旨蓄,从今次第问春耕。

Pronunciation

lián rì zuò yīn pō yǒu yǔ xuě yì

shí fēn lì rì guò bā jiǔ , cú suì pò rén shū kě jīng 。
shuāng mù xiāo xiāo lín gǔ dào , xuě yún cǎn cǎn mào gāo chéng 。
shān tóu jìn què wú shēng yì , shuǐ miàn jī yuān yǒu duò shēng 。
shèng yā xīn pēi gōng zhǐ xù , cóng jīn cì dì wèn chūn gēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.