Traditional

連雨

風雨暗蕭蕭,雞鳴暮復朝。
碎聲籠苦竹,冷翠落芭蕉。
水鳥投檐宿,泥蛙入戶跳。
仍聞蕃客見,明日欲追朝。

Simplified

连雨

风雨暗萧萧,鸡鸣暮复朝。
碎声笼苦竹,冷翠落芭蕉。
水鸟投檐宿,泥蛙入户跳。
仍闻蕃客见,明日欲追朝。

Pronunciation

lián yǔ

fēng yǔ àn xiāo xiāo , jī míng mù fù zhāo 。
suì shēng lóng kǔ zhú , lěng cuì luò bā jiāo 。
shuǐ niǎo tóu yán sù , ní wā rù hù tiào 。
réng wén fán kè jiàn , míng rì yù zhuī zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.