Traditional

追感往事

文章光焰伏不起,甚者自謂宗晚唐。
歐曾不生二蘇死,我欲痛哭天茫茫!

Simplified

追感往事

文章光焰伏不起,甚者自谓宗晚唐。
欧曾不生二苏死,我欲痛哭天茫茫!

Pronunciation

zhuī gǎn wǎng shì

wén zhāng guāng yàn fú bù qǐ , shèn zhě zì wèi zōng wǎn táng 。
ōu zēng bù shēng èr sū sǐ , wǒ yù tòng kū tiān máng máng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.