Traditional

追歡偶作

追歡逐樂少閑時,補帖平生得事遲。
何處花開曾後看?
誰家酒熟不先知?
石樓月下吹蘆管,金谷風前舞柳枝。
十聽春啼變鶯舌,三嫌老醜換蛾眉。
樂天一過難知分,猶自咨嗟兩鬢絲。
[蘆管柳枝已下,皆十年來洛中之事。
]

Simplified

追欢偶作

追欢逐乐少闲时,补帖平生得事迟。
何处花开曾后看?
谁家酒熟不先知?
石楼月下吹芦管,金谷风前舞柳枝。
十听春啼变莺舌,三嫌老丑换蛾眉。
乐天一过难知分,犹自咨嗟两鬓丝。
[芦管柳枝已下,皆十年来洛中之事。
]

Pronunciation

zhuī huān ǒu zuò

zhuī huān zhú lè shǎo xián shí , bǔ tiè píng shēng dé shì chí 。
hé chǔ huā kāi zēng hòu kàn ?
shuí jiā jiǔ shú bù xiān zhī ?
shí lóu yuè xià chuī lú guǎn , jīn gǔ fēng qián wǔ liǔ zhī 。
shí tīng chūn tí biàn yīng shé , sān xián lǎo chǒu huàn é méi 。
lè tiān yī guò nán zhī fēn , yóu zì zī jiē liǎng bìn sī 。
[ lú guǎn liǔ zhī yǐ xià , jiē shí nián lái luò zhōng zhī shì 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.