Traditional

送上人

孤雲將野鶴,豈向人間住。
莫買沃洲山,時人已知處。

Simplified

送上人

孤云将野鹤,岂向人间住。
莫买沃洲山,时人已知处。

Pronunciation

sòng shàng rén

gū yún jiāng yě hè , qǐ xiàng rén jiān zhù 。
mò mǎi wò zhōu shān , shí rén yǐ zhī chǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.