Traditional

送嚴侍禦充東畿觀察判官

洛陽征戰後,君去問雕殘。
雲月臨南至,風霜向北寒。
故園經亂久,古木隔林看。
誰訪江城客,年年守一官。

Simplified

送严侍御充东畿观察判官

洛阳征战后,君去问凋残。
云月临南至,风霜向北寒。
故园经乱久,古木隔林看。
谁访江城客,年年守一官。

Pronunciation

sòng yán shì yù chōng dōng jī guān chá pàn guān

luò yáng zhēng zhàn hòu , jūn qù wèn diāo cán 。
yún yuè lín nán zhì , fēng shuāng xiàng běi hán 。
gù yuán jīng luàn jiǔ , gǔ mù gé lín kàn 。
shuí fǎng jiāng chéng kè , nián nián shǒu yī guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.