Traditional

送嚴維赴河南充嚴中丞幕府

久別耶溪客,來乘使者軒。
用才榮入幕,扶病喜同樽。
山屐留何處,江帆去獨翻。
暮情辭鏡水,秋夢識雲門。
蓮府開花萼,桃園寄子孫。
何當舉嚴助,遍沐漢朝恩。

Simplified

送严维赴河南充严中丞幕府

久别耶溪客,来乘使者轩。
用才荣入幕,扶病喜同樽。
山屐留何处,江帆去独翻。
暮情辞镜水,秋梦识云门。
莲府开花萼,桃园寄子孙。
何当举严助,遍沐汉朝恩。

Pronunciation

sòng yán wéi fù hé nán chōng yán zhōng chéng mù fǔ

jiǔ bié yé xī kè , lái chéng shǐ zhě xuān 。
yòng cái róng rù mù , fú bìng xǐ tóng zūn 。
shān jī liú hé chǔ , jiāng fān qù dú fān 。
mù qíng cí jìng shuǐ , qiū mèng shí yún mén 。
lián fǔ kāi huā è , táo yuán jì zǐ sūn 。
hé dāng jǔ yán zhù , biàn mù hàn zhāo ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.