Traditional

送喬安邑備

書閣移年歲,文明難復辭。
歡言冬雪滿,恨別夏雲滋。
外尹方為政,高明自不欺。
老人驂馭往,童子狎雛嬉。
日茂西河俗,寂寥東觀期。
遙懷秀才令,京洛見新詩。

Simplified

送乔安邑备

书阁移年岁,文明难复辞。
欢言冬雪满,恨别夏云滋。
外尹方为政,高明自不欺。
老人骖驭往,童子狎雏嬉。
日茂西河俗,寂寥东观期。
遥怀秀才令,京洛见新诗。

Pronunciation

sòng qiáo ān yì bèi

shū gé yí nián suì , wén míng nán fù cí 。
huān yán dōng xuě mǎn , hèn bié xià yún zī 。
wài yǐn fāng wéi zhèng , gāo míng zì bù qī 。
lǎo rén cān yù wǎng , tóng zǐ xiá chú xī 。
rì mào xī hé sú , jì liáo dōng guān qī 。
yáo huái xiù cái líng , jīng luò jiàn xīn shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.