Traditional

送雲陽少府(得歸字)

渭曲春光無遠近,池陽谷口倍芳菲。
官舍村橋來幾日,殘花寥落待君歸。

Simplified

送云阳少府(得归字)

渭曲春光无远近,池阳谷口倍芳菲。
官舍村桥来几日,残花寥落待君归。

Pronunciation

sòng yún yáng shǎo fǔ ( dé guī zì )

wèi qū chūn guāng wú yuǎn jìn , chí yáng gǔ kǒu bèi fāng fēi 。
guān shè cūn qiáo lái jī rì , cán huā liáo luò dài jūn guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.