Traditional

送人貶信州判官

地僻山深古上饒,土風貧薄道程遙。
不唯遷客須恓屑,見說居人也寂寥。
溪畔毒砂藏水弩,城頭枯樹下山魈。
若於此郡為卑吏,刺史廳前又折腰。

Simplified

送人贬信州判官

地僻山深古上饶,土风贫薄道程遥。
不唯迁客须恓屑,见说居人也寂寥。
溪畔毒砂藏水弩,城头枯树下山魈。
若于此郡为卑吏,刺史厅前又折腰。

Pronunciation

sòng rén biǎn xìn zhōu pàn guān

dì pì shān shēn gǔ shàng ráo , tǔ fēng pín báo dào chéng yáo 。
bù wéi qiān kè xū xī xiè , jiàn shuō jū rén yě jì liáo 。
xī pàn dú shā cáng shuǐ nǔ , chéng tóu kū shù xià shān xiāo 。
ruò yú cǐ jùn wéi bēi lì , cì shǐ tīng qián yòu zhē yāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.