Traditional

送從侄棲閑律師

能知出世法,詎有在家心。
南院開門送,東山策杖尋。
經年期故裏,及夏到空林。
念遠長勞望,朝朝草色深。

Simplified

送从侄栖闲律师

能知出世法,讵有在家心。
南院开门送,东山策杖寻。
经年期故里,及夏到空林。
念远长劳望,朝朝草色深。

Pronunciation

sòng cóng zhí qī xián lǜ shī

néng zhī chū shì fǎ , jù yǒu zài jiā xīn 。
nán yuàn kāi mén sòng , dōng shān cè zhàng xún 。
jīng nián qī gù lǐ , jí xià dào kōng lín 。
niàn yuǎn cháng láo wàng , zhāo zhāo cǎo sè shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.