Traditional

送從弟豫貶遠州(一作劉長卿詩,題作送從弟

何事成遷客,思歸不見鄉。
遊吳經萬裏,吊屈過三湘。
水與荊巫接,山通鄢郢長。
名嗟黃綬系,才是白眉良。
獨結南枝恨,應思北雁行。
憂來沽楚酒,玄鬢莫凝霜。

Simplified

送从弟豫贬远州(一作刘长卿诗,题作送从弟

何事成迁客,思归不见乡。
游吴经万里,吊屈过三湘。
水与荆巫接,山通鄢郢长。
名嗟黄绶系,才是白眉良。
独结南枝恨,应思北雁行。
忧来沽楚酒,玄鬓莫凝霜。

Pronunciation

sòng cóng dì yù biǎn yuǎn zhōu ( yī zuò liú cháng qīng shī , tí zuò sòng cóng dì

hé shì chéng qiān kè , sī guī bù jiàn xiāng 。
yóu wú jīng wàn lǐ , diào qū guò sān xiāng 。
shuǐ yǔ jīng wū jiē , shān tōng yān yǐng cháng 。
míng jiē huáng shòu xì , cái shì bái méi liáng 。
dú jié nán zhī hèn , yīng sī běi yàn xíng 。
yōu lái gū chǔ jiǔ , xuán bìn mò níng shuāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.