Traditional

送令狐明府

行當臘候晚,共惜歲陰殘。
聞道巴山遠,如何蜀路難。
荒林藏積雪,亂石起驚湍。
君有親人術,應令勞者安。

Simplified

送令狐明府

行当腊候晚,共惜岁阴残。
闻道巴山远,如何蜀路难。
荒林藏积雪,乱石起惊湍。
君有亲人术,应令劳者安。

Pronunciation

sòng líng hú míng fǔ

xíng dāng xī hòu wǎn , gòng xī suì yīn cán 。
wén dào bā shān yuǎn , rú hé shǔ lù nán 。
huāng lín cáng jī xuě , luàn shí qǐ jīng tuān 。
jūn yǒu qīn rén shù , yīng líng láo zhě ān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.