Traditional

送任禦史江南發糧以賑河北百姓

河朔人無歲,荊南義廩開。
將興泛舟役,必仗濟川才。
夜月臨江浦,春雲歷楚臺。
調饑坐相望,繡服幾時回。

Simplified

送任御史江南发粮以赈河北百姓

河朔人无岁,荆南义廪开。
将兴泛舟役,必仗济川才。
夜月临江浦,春云历楚台。
调饥坐相望,绣服几时回。

Pronunciation

sòng rèn yù shǐ jiāng nán fā liáng yǐ zhèn hé běi bǎi xìng

hé shuò rén wú suì , jīng nán yì lǐn kāi 。
jiāng xīng fàn zhōu yì , bì zhàng jì chuān cái 。
yè yuè lín jiāng pǔ , chūn yún lì chǔ tái 。
diào jī zuò xiāng wàng , xiù fú jī shí huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.