Traditional

送使君

天中洛陽道,海上使君歸。
拂霧趨金殿,焚香入瑣闈。
山亭傾別酒,野服間朝衣。
他日思朱鷺,知從小苑飛。

Simplified

送使君

天中洛阳道,海上使君归。
拂雾趋金殿,焚香入琐闱。
山亭倾别酒,野服间朝衣。
他日思朱鹭,知从小苑飞。

Pronunciation

sòng shǐ jūn

tiān zhōng luò yáng dào , hǎi shàng shǐ jūn guī 。
fú wù qū jīn diàn , fén xiāng rù suǒ wéi 。
shān tíng qīng bié jiǔ , yě fú jiān zhāo yī 。
tā rì sī zhū lù , zhī cóng xiǎo yuàn fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.