Traditional

送侯中丞流康州

長江極目帶楓林,匹馬孤雲不可尋。
遷播共知臣道枉,猜讒卻為主恩深。
轅門畫角三軍思,驛路青山萬裏心。
北闕九重誰許屈,獨看湘水淚沾襟。

Simplified

送侯中丞流康州

长江极目带枫林,匹马孤云不可寻。
迁播共知臣道枉,猜谗却为主恩深。
辕门画角三军思,驿路青山万里心。
北阙九重谁许屈,独看湘水泪沾襟。

Pronunciation

sòng hóu zhōng chéng liú kāng zhōu

cháng jiāng jí mù dài fēng lín , pǐ mǎ gū yún bù kě xún 。
qiān bō gòng zhī chén dào wǎng , cāi chán què wéi zhǔ ēn shēn 。
yuán mén huà jiǎo sān jūn sī , yì lù qīng shān wàn lǐ xīn 。
běi què jiǔ zhòng shuí xǔ qū , dú kàn xiāng shuǐ lèi zhān jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.