Traditional

送侯禦赴黔中充判官

不識黔中路,今看遣使臣。
猿啼萬裏客,鳥似五湖人。
地遠官無法,山深俗豈淳。
須令荒僥外,亦解懼埋輪。

Simplified

送侯御赴黔中充判官

不识黔中路,今看遣使臣。
猿啼万里客,鸟似五湖人。
地远官无法,山深俗岂淳。
须令荒徼外,亦解惧埋轮。

Pronunciation

sòng hóu yù fù qián zhōng chōng pàn guān

bù shí qián zhōng lù , jīn kàn qiǎn shǐ chén 。
yuán tí wàn lǐ kè , niǎo sì wǔ hú rén 。
dì yuǎn guān wú fǎ , shān shēn sú qǐ chún 。
xū líng huāng jiǎo wài , yì jiě jù mái lún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation

Literal Character

 
See-off Lord Defend Go-to Black Central Fill Judge Official
 
Not recognize black central road, now look send ambassador minister.
Ape weep ten-thousand miles travelers, bird resembles five lakes man.
Region far official no law, mountain deep vulgar how simple.
Must cause wasteland by-chance outside, also loosen fear bury wheel.
 
 
Literal Word
 
Send Lord To Guizhou Midst To-Become Magistrate
 
Not know Guizhou midst road, now look dispatch official.
Ape weeps ten-thousand miles travelers, birds appear five lakes man.
Region far officials incapable, mountains deep common how honest?
Have-to wait uncultivated by-mere-luck foreign, also break fear bury wheel.

Report SPAM