Traditional

送僧講罷歸山

休將如意辯真空,吹盡天花任曉風。
共看玉蟾三皎潔,獨懸金錫一玲瓏。
巖間松桂秋煙白,江上樓臺晚日紅。
依舊曹溪念經處,野泉聲在草堂東。

Simplified

送僧讲罢归山

休将如意辩真空,吹尽天花任晓风。
共看玉蟾三皎洁,独悬金锡一玲珑。
岩间松桂秋烟白,江上楼台晚日红。
依旧曹溪念经处,野泉声在草堂东。

Pronunciation

sòng sēng jiǎng bà guī shān

xiū jiāng rú yì biàn zhēn kōng , chuī jìn tiān huā rèn xiǎo fēng 。
gòng kàn yù chán sān jiǎo jié , dú xuán jīn xī yī líng lóng 。
yán jiān sōng guì qiū yān bái , jiāng shàng lóu tái wǎn rì hóng 。
yī jiù cáo xī niàn jīng chǔ , yě quán shēng zài cǎo táng dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.