Traditional

送元八歸鳳翔

莫道岐州三日程,其如風雪一身行。
與君況是經年別,暫到城來又出城。

Simplified

送元八归凤翔

莫道岐州三日程,其如风雪一身行。
与君况是经年别,暂到城来又出城。

Pronounciation

sòng yuán bā guī fèng xiáng

mò dào qí zhōu sān rì chéng , qí rú fēng xuě yī shēn xíng 。
yǔ jūn kuàng shì jīng nián bié , zàn dào chéng lái yòu chū chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.