Traditional

送兄弟回雪夜

日晦雲氣黃,東北風切切。
時從村南還,新與兄弟別。
離襟淚猶濕,回馬嘶未歇。
欲歸一室坐,天陰多無月。
夜長火消盡,歲暮雨凝結。
寂寞滿爐灰,飄零上階雪。
對雪畫寒灰,殘燈明復滅。
灰死如我心,雪白如我發。
所遇皆如此,頃刻堪愁絕。
回念入坐忘,轉憂作禪悅。
平生洗心法,正為今宵設。

Simplified

送兄弟回雪夜

日晦云气黄,东北风切切。
时从村南还,新与兄弟别。
离襟泪犹湿,回马嘶未歇。
欲归一室坐,天阴多无月。
夜长火消尽,岁暮雨凝结。
寂寞满炉灰,飘零上阶雪。
对雪画寒灰,残灯明复灭。
灰死如我心,雪白如我发。
所遇皆如此,顷刻堪愁绝。
回念入坐忘,转忧作禅悦。
平生洗心法,正为今宵设。

Pronunciation

sòng xiōng dì huí xuě yè

rì huì yún qì huáng , dōng běi fēng qiē qiē 。
shí cóng cūn nán huán , xīn yǔ xiōng dì bié 。
lí jīn lèi yóu shī , huí mǎ sī wèi xiē 。
yù guī yī shì zuò , tiān yīn duō wú yuè 。
yè cháng huǒ xiāo jìn , suì mù yǔ níng jié 。
jì mò mǎn lú huī , piāo líng shàng jiē xuě 。
duì xuě huà hán huī , cán dēng míng fù miè 。
huī sǐ rú wǒ xīn , xuě bái rú wǒ fā 。
suǒ yù jiē rú cǐ , qǐng kè kān chóu jué 。
huí niàn rù zuò wàng , zhuǎn yōu zuò chán yuè 。
píng shēng xǐ xīn fǎ , zhèng wéi jīn xiāo shè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.