Traditional

送劉兵曹還隴山居

離堂徒宴語,行子但悲辛。
雖是還家路,終為隴上人。
先秋雪已滿,近夏草初新。
唯有聞羌笛,梅花曲裏春。

Simplified

送刘兵曹还陇山居

离堂徒宴语,行子但悲辛。
虽是还家路,终为陇上人。
先秋雪已满,近夏草初新。
唯有闻羌笛,梅花曲里春。

Pronunciation

sòng liú bīng cáo huán lǒng shān jū

lí táng tú yàn yǔ , xíng zǐ dàn bēi xīn 。
suī shì huán jiā lù , zhōng wéi lǒng shàng rén 。
xiān qiū xuě yǐ mǎn , jìn xià cǎo chū xīn 。
wéi yǒu wén qiāng dí , méi huā qū lǐ chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.