Traditional

送劉郎中赴任蘇州

仁風膏雨去隨輪,勝境歡遊到逐身。
水驛路穿兒店月,花船棹入女湖春。
宣城獨詠窗中岫,柳惲單題汀上蘋。
何似姑蘇詩太守,吟詩相繼有三人。

Simplified

送刘郎中赴任苏州

仁风膏雨去随轮,胜境欢游到逐身。
水驿路穿儿店月,花船棹入女湖春。
宣城独咏窗中岫,柳恽单题汀上蘋。
何似姑苏诗太守,吟诗相继有三人。

Pronunciation

sòng liú láng zhōng fù rèn sū zhōu

rén fēng gāo yǔ qù suí lún , shèng jìng huān yóu dào zhú shēn 。
shuǐ yì lù chuān ér diàn yuè , huā chuán zhào rù nǚ hú chūn 。
xuān chéng dú yǒng chuāng zhōng xiù , liǔ yùn dān tí tīng shàng pín 。
hé sì gū sū shī tài shǒu , yín shī xiāng jì yǒu sān rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.