Traditional

送別日晚歌

日窅窅兮下山,望佳人兮不還。
花落兮屋上,草生兮階間。
日日兮春風,芳菲兮欲歇。
老不可兮更少,君何為兮輕別。

Simplified

送别日晚歌

日窅窅兮下山,望佳人兮不还。
花落兮屋上,草生兮阶间。
日日兮春风,芳菲兮欲歇。
老不可兮更少,君何为兮轻别。

Pronunciation

sòng bié rì wǎn gē

rì yǎo yǎo xī xià shān , wàng jiā rén xī bù huán 。
huā luò xī wū shàng , cǎo shēng xī jiē jiān 。
rì rì xī chūn fēng , fāng fēi xī yù xiē 。
lǎo bù kě xī gēng shǎo , jūn hé wéi xī qīng bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.