Traditional

送別

春江愁送君,蕙草生氤氳。
醉後不能語,鄉山雨紛紛。

Simplified

送别

春江愁送君,蕙草生氤氲。
醉后不能语,乡山雨纷纷。

Pronunciation

sòng bié

chūn jiāng chóu sòng jūn , huì cǎo shēng yīn yūn 。
zuì hòu bù néng yǔ , xiāng shān yǔ fēn fēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.