Traditional

送包佶賦得天津橋

洛陽歲暮作征客,□□□□□□□。
相望依然一水間,相思已如千年隔。
晴煙霽景滿天津,鳳閣龍樓映水濱。
豈無朝夕軒車度,其奈相逢非所親。
鞏樹甘陵愁遠道,他鄉一望人堪老。
君報還期在早春,橋邊日日看芳草。

Simplified

送包佶赋得天津桥

洛阳岁暮作征客,□□□□□□□。
相望依然一水间,相思已如千年隔。
晴烟霁景满天津,凤阁龙楼映水滨。
岂无朝夕轩车度,其奈相逢非所亲。
巩树甘陵愁远道,他乡一望人堪老。
君报还期在早春,桥边日日看芳草。

Pronunciation

sòng bāo jí fù dé tiān jīn qiáo

luò yáng suì mù zuò zhēng kè ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.