Traditional

送千牛李將軍赴闕五十韻

照席瓊枝秀,當年紫綬榮。
班資古直閣,勛伐舊西京。
在昔王綱紊,因誰國步清。
如無一戰霸,安有大橫庚。
內豎依憑切,兇門責望輕。
中臺終惡直,上將更要盟。
丹陛祥煙滅,皇闈殺氣橫。
喧闐眾狙怒,容易八蠻驚。
梼杌寬之久,防風戮不行。
素來矜異類,此去豈親征。
舍魯真非策,居邠未有名。
曾無力牧禦,寧待雨師迎。
火箭侵乘石,雲橋逼禁營。
何時絕刁鬥,不夜見欃槍。
屢亦聞投鼠,誰其敢射鯨。
世情休念亂,物議笑輕生。
大鹵思龍躍,蒼梧失象耕。
靈衣沾愧汗,儀馬困陰兵。
別館蘭薰酷,深宮蠟焰明。
黃山遮舞態,黑水斷歌聲。
縱未移周鼎,何辭免趙坑。
空拳轉鬥地,數板不沈城。
且欲憑神算,無因計力爭。
幽囚蘇武節,棄市仲由纓。
下殿言終驗,增埤事早萌。
蒸雞殊減膳,屑麹異和羹。
否極時還泰,屯余運果亨。
流離幾南渡,倉卒得西平。
神鬼收昏黑,奸兇首滿盈。
官非督護貴,師以丈人貞。
覆載還高下,寒暄急改更。
馬前烹莽卓,壇上揖韓彭。
扈蹕三才正,回軍六合晴。
此時惟短劍,仍世盡雙旌。
顧我由群從,逢君嘆老成。
慶流歸嫡長,貽厥在名卿。
隼擊須當要,鵬摶莫問程。
趨朝排玉座,出位泣金莖。
幸藉梁園賦,叨蒙許氏評。
中郎推貴婿,定遠重時英。
政已標三尚,人今佇一鳴。
長刀懸月魄,快馬駭星精。
披豁慚深眷,睽離動素誠。
蕙留春晼晚,松待歲崢嶸。
異縣期回雁,登時已飯鯖。
去程風刺刺,別夜漏丁丁。
庾信生多感,楊朱死有情。
弦危中婦瑟,甲冷想夫箏。
會與秦樓鳳,俱聽漢苑鶯。
洛川迷曲沼,煙月兩心傾。

Simplified

送千牛李将军赴阙五十韵

照席琼枝秀,当年紫绶荣。
班资古直阁,勋伐旧西京。
在昔王纲紊,因谁国步清。
如无一战霸,安有大横庚。
内竖依凭切,凶门责望轻。
中台终恶直,上将更要盟。
丹陛祥烟灭,皇闱杀气横。
喧阗众狙怒,容易八蛮惊。
梼杌宽之久,防风戮不行。
素来矜异类,此去岂亲征。
舍鲁真非策,居邠未有名。
曾无力牧御,宁待雨师迎。
火箭侵乘石,云桥逼禁营。
何时绝刁斗,不夜见欃枪。
屡亦闻投鼠,谁其敢射鲸。
世情休念乱,物议笑轻生。
大卤思龙跃,苍梧失象耕。
灵衣沾愧汗,仪马困阴兵。
别馆兰薰酷,深宫蜡焰明。
黄山遮舞态,黑水断歌声。
纵未移周鼎,何辞免赵坑。
空拳转斗地,数板不沈城。
且欲凭神算,无因计力争。
幽囚苏武节,弃市仲由缨。
下殿言终验,增埤事早萌。
蒸鸡殊减膳,屑麹异和羹。
否极时还泰,屯余运果亨。
流离几南渡,仓卒得西平。
神鬼收昏黑,奸凶首满盈。
官非督护贵,师以丈人贞。
覆载还高下,寒暄急改更。
马前烹莽卓,坛上揖韩彭。
扈跸三才正,回军六合晴。
此时惟短剑,仍世尽双旌。
顾我由群从,逢君叹老成。
庆流归嫡长,贻厥在名卿。
隼击须当要,鹏抟莫问程。
趋朝排玉座,出位泣金茎。
幸藉梁园赋,叨蒙许氏评。
中郎推贵婿,定远重时英。
政已标三尚,人今伫一鸣。
长刀悬月魄,快马骇星精。
披豁惭深眷,睽离动素诚。
蕙留春晼晚,松待岁峥嵘。
异县期回雁,登时已饭鲭。
去程风刺刺,别夜漏丁丁。
庾信生多感,杨朱死有情。
弦危中妇瑟,甲冷想夫筝。
会与秦楼凤,俱听汉苑莺。
洛川迷曲沼,烟月两心倾。

Pronunciation

sòng qiān niú lǐ jiāng jūn fù què wǔ shí yùn

zhào xí qióng zhī xiù , dāng nián zǐ shòu róng 。
bān zī gǔ zhí gé , xūn fá jiù xī jīng 。
zài xī wáng gāng wěn , yīn shuí guó bù qīng 。
rú wú yī zhàn bà , ān yǒu dà héng gēng 。
nèi shù yī píng qiē , xiōng mén zé wàng qīng 。
zhōng tái zhōng è zhí , shàng jiāng gēng yào méng 。
dān bì xiáng yān miè , huáng wéi shā qì héng 。
xuān tián zhòng jū nù , róng yì bā mán jīng 。
chóu wù kuān zhī jiǔ , fáng fēng lù bù xíng 。
sù lái jīn yì lèi , cǐ qù qǐ qīn zhēng 。
shè lǔ zhēn fēi cè , jū bīn wèi yǒu míng 。
zēng wú lì mù yù , níng dài yǔ shī yíng 。
huǒ jiàn qīn chéng shí , yún qiáo bī jīn yíng 。
hé shí jué diāo dǒu , bù yè jiàn chán qiāng 。
lǚ yì wén tóu shǔ , shuí qí gǎn shè jīng 。
shì qíng xiū niàn luàn , wù yì xiào qīng shēng 。
dà lǔ sī lóng yuè , cāng wú shī xiàng gēng 。
líng yī zhān kuì hàn , yí mǎ kùn yīn bīng 。
bié guǎn lán xūn kù , shēn gōng là yàn míng 。
huáng shān zhē wǔ tài , hēi shuǐ duàn gē shēng 。
zòng wèi yí zhōu dǐng , hé cí miǎn zhào kēng 。
kōng quán zhuǎn dǒu dì , shù bǎn bù shěn chéng 。
qiě yù píng shén suàn , wú yīn jì lì zhēng 。
yōu qiú sū wǔ jié , qì shì zhòng yóu yīng 。
xià diàn yán zhōng yàn , zēng pí shì zǎo méng 。
zhēng jī shū jiǎn shàn , xiè qū yì hé gēng 。
fǒu jí shí huán tài , tún yú yùn guǒ hēng 。
liú lí jī nán dù , cāng zú dé xī píng 。
shén guǐ shōu hūn hēi , jiān xiōng shǒu mǎn yíng 。
guān fēi dū hù guì , shī yǐ zhàng rén zhēn 。
fù zài huán gāo xià , hán xuān jí gǎi gēng 。
mǎ qián pēng mǎng zhuó , tán shàng yī hán péng 。
hù bì sān cái zhèng , huí jūn liù hé qíng 。
cǐ shí wéi duǎn jiàn , réng shì jìn shuāng jīng 。
gù wǒ yóu qún cóng , féng jūn tàn lǎo chéng 。
qìng liú guī dí cháng , yí jué zài míng qīng 。
sǔn jī xū dāng yào , péng tuán mò wèn chéng 。
qū zhāo pái yù zuò , chū wèi qì jīn jīng 。
xìng jiè liáng yuán fù , tāo mēng xǔ shì píng 。
zhōng láng tuī guì xù , dìng yuǎn zhòng shí yīng 。
zhèng yǐ biāo sān shàng , rén jīn zhù yī míng 。
cháng dāo xuán yuè pò , kuài mǎ hài xīng jīng 。
pī huō cán shēn juàn , kuí lí dòng sù chéng 。
huì liú chūn wǎn wǎn , sōng dài suì zhēng róng 。
yì xiàn qī huí yàn , dēng shí yǐ fàn qīng 。
qù chéng fēng cì cì , bié yè lòu dīng dīng 。
yǔ xìn shēng duō gǎn , yáng zhū sǐ yǒu qíng 。
xián wēi zhōng fù sè , jiǎ lěng xiǎng fū zhēng 。
huì yǔ qín lóu fèng , jù tīng hàn yuàn yīng 。
luò chuān mí qū zhǎo , yān yuè liǎng xīn qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.