Traditional

送盧侍禦赴河北

謫居為別倍傷情,何事從戎獨遠行。
千裏按圖收故地,三軍罷戰及春耕。
江天渺渺鴻初去,漳水悠悠草欲生。
莫學仲連逃海上,田單空愧取聊城。

Simplified

送卢侍御赴河北

谪居为别倍伤情,何事从戎独远行。
千里按图收故地,三军罢战及春耕。
江天渺渺鸿初去,漳水悠悠草欲生。
莫学仲连逃海上,田单空愧取聊城。

Pronunciation

sòng lú shì yù fù hé běi

zhé jū wéi bié bèi shāng qíng , hé shì cóng róng dú yuǎn xíng 。
qiān lǐ àn tú shōu gù dì , sān jūn bà zhàn jí chūn gēng 。
jiāng tiān miǎo miǎo hóng chū qù , zhāng shuǐ yōu yōu cǎo yù shēng 。
mò xué zhòng lián táo hǎi shàng , tián dān kōng kuì qǔ liáo chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.