Traditional

送盧判官南湖

漾舟仍載酒,愧爾意相寬。
草色南湖綠,松聲小署寒。
水禽前後起,花嶼往來看。
已作滄洲調,無心戀一官。

Simplified

送卢判官南湖

漾舟仍载酒,愧尔意相宽。
草色南湖绿,松声小署寒。
水禽前后起,花屿往来看。
已作沧洲调,无心恋一官。

Pronunciation

sòng lú pàn guān nán hú

yàng zhōu réng zài jiǔ , kuì ěr yì xiāng kuān 。
cǎo sè nán hú lǜ , sōng shēng xiǎo shǔ hán 。
shuǐ qín qián hòu qǐ , huā yǔ wǎng lái kàn 。
yǐ zuò cāng zhōu diào , wú xīn liàn yī guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.