Traditional

送盧郎中使君赴京

三年期上國,萬裏自東溟。
曲蓋遵長道,油幢憩短亭。
楚雲山隱隱,淮雨草青青。
康樂多新興,題詩紀所經。

Simplified

送卢郎中使君赴京

三年期上国,万里自东溟。
曲盖遵长道,油幢憩短亭。
楚云山隐隐,淮雨草青青。
康乐多新兴,题诗纪所经。

Pronunciation

sòng lú láng zhōng shǐ jūn fù jīng

sān nián qī shàng guó , wàn lǐ zì dōng míng 。
qū gài zūn cháng dào , yóu chuáng qì duǎn tíng 。
chǔ yún shān yǐn yǐn , huái yǔ cǎo qīng qīng 。
kāng lè duō xīn xīng , tí shī jì suǒ jīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.