Traditional

送盧郎中赴河東裴令公幕

別時暮雨洛橋岸,到日涼風汾水波。
荀令見君應問我,為言秋草閉門多。

Simplified

送卢郎中赴河东裴令公幕

别时暮雨洛桥岸,到日凉风汾水波。
荀令见君应问我,为言秋草闭门多。

Pronunciation

sòng lú láng zhōng fù hé dōng péi líng gōng mù

bié shí mù yǔ luò qiáo àn , dào rì liáng fēng fén shuǐ bō 。
xún líng jiàn jūn yīng wèn wǒ , wéi yán qiū cǎo bì mén duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.