Traditional

送衛王南征詩

望水初橫陣。
移營寇未降。
風塵馬足起。
先暗廣陵江。

Simplified

送卫王南征诗

望水初横阵。
移营寇未降。
风尘马足起。
先暗广陵江。

Pronunciation

sòng wèi wáng nán zhēng shī

wàng shuǐ chū héng zhèn , yí yíng kòu wèi jiàng , fēng chén mǎ zú qǐ , xiān àn guǎng líng jiāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.