Traditional

送友人上峽赴東川辭命

見說瞿塘峽,斜銜灩預根。
難於尋鳥路,險過上龍門。
羊角風頭急,桃花水色渾。
山回若鰲轉,舟入似鯨吞。
岸合愁天斷,波跳恐地翻。
憐君經此去,為感主人恩。

Simplified

送友人上峡赴东川辞命

见说瞿塘峡,斜衔滟预根。
难于寻鸟路,险过上龙门。
羊角风头急,桃花水色浑。
山回若鳌转,舟入似鲸吞。
岸合愁天断,波跳恐地翻。
怜君经此去,为感主人恩。

Pronunciation

sòng yǒu rén shàng xiá fù dōng chuān cí mìng

jiàn shuō qú táng xiá , xié xián yàn yù gēn 。
nán yú xún niǎo lù , xiǎn guò shàng lóng mén 。
yáng jiǎo fēng tóu jí , táo huā shuǐ sè hún 。
shān huí ruò áo zhuǎn , zhōu rù sì jīng tūn 。
àn hé chóu tiān duàn , bō tiào kǒng dì fān 。
lián jūn jīng cǐ qù , wéi gǎn zhǔ rén ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.