Traditional

送友失意南歸

衣揮京洛塵,完璞伴歸人。
故國青山遍,滄江白發新。
鄰荒收酒幔,屋古布苔茵。
不用通名姓,漁樵共主賓。

Simplified

送友失意南归

衣挥京洛尘,完璞伴归人。
故国青山遍,沧江白发新。
邻荒收酒幔,屋古布苔茵。
不用通名姓,渔樵共主宾。

Pronunciation

sòng yǒu shī yì nán guī

yī huī jīng luò chén , wán pú bàn guī rén 。
gù guó qīng shān biàn , cāng jiāng bái fā xīn 。
lín huāng shōu jiǔ màn , wū gǔ bù tái yīn 。
bù yòng tōng míng xìng , yú qiáo gòng zhǔ bīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.