Traditional

送臺州李使君,兼寄題國清寺

露冕新承明主恩,山城別是武陵源。
花間五馬時行縣,山外千峰常在門。
晴江洲渚帶春草,古寺杉松深暮猿。
知到應真飛錫處,因君一想已忘言。

Simplified

送台州李使君,兼寄题国清寺

露冕新承明主恩,山城别是武陵源。
花间五马时行县,山外千峰常在门。
晴江洲渚带春草,古寺杉松深暮猿。
知到应真飞锡处,因君一想已忘言。

Pronunciation

sòng tái zhōu lǐ shǐ jūn , jiān jì tí guó qīng sì

lù miǎn xīn chéng míng zhǔ ēn , shān chéng bié shì wǔ líng yuán 。
huā jiān wǔ mǎ shí xíng xiàn , shān wài qiān fēng cháng zài mén 。
qíng jiāng zhōu zhǔ dài chūn cǎo , gǔ sì shān sōng shēn mù yuán 。
zhī dào yīng zhēn fēi xī chǔ , yīn jūn yī xiǎng yǐ wàng yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.