Traditional

送史判官奏事之靈武,兼寄巴西親故

中州日紛梗,天地何時泰。
獨有西歸心,遙懸夕陽外。
故人奉章奏,此去論利害。
陽雁南渡江,征驂去相背。
因君欲寄遠,何處問親愛。
空使滄洲人,相思減衣帶。

Simplified

送史判官奏事之灵武,兼寄巴西亲故

中州日纷梗,天地何时泰。
独有西归心,遥悬夕阳外。
故人奉章奏,此去论利害。
阳雁南渡江,征骖去相背。
因君欲寄远,何处问亲爱。
空使沧洲人,相思减衣带。

Pronunciation

sòng shǐ pàn guān zòu shì zhī líng wǔ , jiān jì bā xī qīn gù

zhōng zhōu rì fēn gěng , tiān dì hé shí tài 。
dú yǒu xī guī xīn , yáo xuán xī yáng wài 。
gù rén fèng zhāng zòu , cǐ qù lùn lì hài 。
yáng yàn nán dù jiāng , zhēng cān qù xiāng bèi 。
yīn jūn yù jì yuǎn , hé chǔ wèn qīn ài 。
kōng shǐ cāng zhōu rén , xiāng sī jiǎn yī dài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.